Panthiades aeolus - Aeolus Hairstreak

Panthiades aeolus - Aeolus Hairstreak More
Panthiades aeolus - Aeolus Hairstreak Barcant: Panthiades pelion - Black-spotted Blueie
Rousillac - 10 July 2010