Melanis smithiae - Smith's Pixie

Melanis smithiae - Smith's Pixie More
Melanis smithiae - Smith's Pixie Barcant: Lymnas xarifa - Orange-tipped Underleaf
Morne Bleu - 22 April 2011